Welcome to College of Integrative Medicine

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

อาหารสาย Healthy ไม่ใช้ผงชูรส เน้นชั่วโมงเข้าครัว รสชาติถูกปากคนไทยโดนใจคนต่างชาติ เป็นยิ่งกว่า Chef สอนงาน Design & Presentation พร้อมมีธุรกิจเป็นของตัวเองก่อนจบ

ข้อมูลเพิ่มเติม...

บูรณาการความงามและสุขภาพ

ปู Basic เพิ่มความพร้อม เรียนในสิ่งที่ชอบ ลงมือสร้าง Product ของตัวเอง ได้ประสบการณ์ในสายความงาม และ สุขภาพจริง

ข้อมูลเพิ่มเติม...

การแพทย์แผนไทย (เปิดรับสมัคร ปี 61)

แผนไทยเวอร์ชั่นหน่วยกิตน้อย เน้นลงมือปฎิบัติจริง ตั้งแต่ปี 1 เทอม 1 เรียนรู้จากเคสจริง ปูทางให้สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ และ รักษาผู้ป่วยได้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม...