วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(การแพทย์บูรณาการ)


     การขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health/ Medical Tourism) และการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long-stay Tourism) จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้เกิดความต้องการบริการการแพทย์แบบบูรณาการ นับตั้งแต่สถานประกอบการ Wellness and Anti-aging Medical Center, Aesthetic and Anti-aging Clinic, Health Farm for Rejuvenation Care etc.

ข้อมูลเพิ่มเติม..
layout styles

layout styles

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)


     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนทั่วไป คือ การดูแลแบบองค์รวม เริ่มต้นที่ตนเอง ป้องกันไม่ใช่รักษา เลี่ยงยาและสารเคมีให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติ ในเรื่อง Medical Tourism อีกด้วย หลักสูตรมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคนทั่วไป ที่แม้ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางแพทย์ มีแนวคิดของมหาวิทยาลัย ที่มิได้มุ่งแน้นให้ความรู้แต่เพียงนักศึกษาที่ต้องการใบปริญญาเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นการกระจายความรู้สู่ชุมชน และสังคมในวงกว้าง เกิดประโยชน์โดยรวมแก่สังคมอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม..