layout styles

"ถ้าคนไทยไม่เล่าเรียนวิชาความรู้ของคนไทยด้วยกันแล้ว จะให้คนชาติอื่นใดมาเรียนเล่าขึ้นชื่อว่าแพทย์แผนไทย ใครๆก็ต้องการเรียน เพราะรัฐบาลกำลังส่งเสริม มีอัตราจ้างงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนรองรับ จึงมีหลักสูตรแพทย์แผนไทยตามมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศหลายสิบหลักสูตร"

สมัครเรียน

ทำไมต้องเลือกเรียนแพทย์แผนไทย?


  • ปัญหามีว่า เมื่อจบไปทำงานแล้ว แพทย์แผนไทยถูกให้ไปเฝ้าห้องนวด ด้วยความเข้าใจว่าแพทย์แผนไทยก็คือหมอนวด แม้ว่ามีบางคนที่ได้มีโอกาสตรวจรักษาผู้ป่วย แต่กลับใช้ Stethoscope ตรวจรักษาโรคแบบแผนปัจจุบัน จนถูกแพทย์ในหน่วยงานเดียวกันทักว่า “ทำไมคุณไม่ตรวจโดยวิธีแพทย์แผนไทย” คำตอบก็คือ...ตรวจไม่เป็น แต่มัวภาคภูมิใจถ่ายรูปคล้อง Steth ขึ้น facebook ซึ่งที่แท้แล้ว เป็นความภาคภูมิใจผิดๆ
  • ด้วยเหตุนี้อาจารย์คมสัน ทินกร ณ อยุธยา ซึ่งสืบทอดวิชาแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษที่เป็นแพทย์หลวงในราชสำนัก มาจนถึงรุ่นของท่านเป็นรุ่นที่ 6 จึงมีแรงบันดาลใจ เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่ CIM@DPU ร่างหลักสูตรแพทย์แผนไทยที่เป็นแบบฉบับอย่างแท้จริงหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีปณิธานว่า สร้างคนไทยให้เป็นหมอไทย โดยครูผู้สอนต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่ทำหน้าที่หมอจริง หมอเท่านั้นที่จะสอนคนธรรมดาให้เป็นหมอได้ ไม่ใช่เป็นครูแต่มาสอนวิชาหมอ
  • ปริญญาตรีแพทย์แผนไทย CIM@DPU มีจุดเด่นคือ: เรียนเร็วจบเร็ว 129 หน่วยกิต เน้นความรู้สำคัญในการสอบใบประกอบโรคศิลป์ แต่เท่านั้นยังไม่พอ ต้องสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยแผนไทยอย่างแท้จริงเท่านั้น ทั้งให้เห็นเคสจริงในคลินิกแผนไทยโดยเฉพาะที่สร้างขึ้นใน CIM Wellbeing Center และยังสอนศิลปะการรักษาในแบบชนฝั่งตะวันออกให้เป็นแพทย์ที่รู้รอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงการศึกษาใน(ก)ด้วย

ค่าเล่าเรียน


  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปีใน(ก) ราคา 360,000 บาท ปีการศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา (ไม่รวมค่าใช้จ่ายฝึกงานต่างประเทศ)
  • ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 4 ปีใน(ข) ราคา 480,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายฝึกงานต่างประเทศ)จ่ายค่าเล่าเรียนทีละเทอม (สามารถผ่อนชำระได้)
  • ศึกษาข้อมูลทุนการศึกษาของ DPU กว่า 10 ประเภทได้ที่ http://www.dpu.ac.th/admission/bachelor-foundations.php

แผน ก.

แผน (ก) สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจใฝ่รู้ในศาสตร์แขนงนี้และสามารถสอบขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในแผน (ก) ต่อสภาการแพทย์แผนไทย โดยสามารถเลือกเรียนได้ตามสาขาที่ต้องการทั้งนี้โดยมีสาขาผดุงครรภ์ศาสตร์ สาขาหัตถการศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์มีระยะเวลาศึกษา 2 ปี สาขาเวชศาสตร์มีระยะเวลาศึกษา 3 ปี

สรุปโครงสร้างรายวิชาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

แผน ข.

แผน (ข) ต้องศึกษาในวิชาทั่วไปตามกำหนดและในวิชาการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 สาขาวิชา ตามหลักสูตรจำนวน 129 หน่วยกิตในระยะเวลาศึกษา 4 ปี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่: 1. ภาคทฤษฎี 2. ภาคปฏิบัติ 3. ภาคคลินิก 4. ภาคฝึกงาน 5. ภาควิชาสมทบอื่นๆ
 

โครงสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาแพทย์แผนไทย จบแล้วทำอะไร?


มีศักดิ์และสิทธิ์ที่จะสอบใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย/ประกอบเวชปฏิบัติแผนไทยได้โดยอิสระในโรงพยาบาลเอกชนหรือทำงานราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทย

ทำงานใน Wellness Center หรือ Rejuvenation Center ตำแหน่ง Thai Traditional Doctor

เปิดคลินิกเวชกรรมแผนไทยของตนเอง ขยายธุรกิจจากในประเทศสู่ต่างประเทศในลักษณะ Joint Venture หรือ Consultant เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของไทยอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรี มีแพทย์และบุคลากรระดับต่างๆเป็นลูกจ้างในกิจการ

FAQ


กี่หน่วยกิต ?

129 หน่วยกิต
แผน(ข) เรียน 4 ปี ปีละ 2 เทอม
แผน(ก) เรียน 3 ปี เฉพาะเสาร์,อาทิตย์

 

 

จบสายไหนเรียนได้?

สายวิทย์และศิลป์ ปวช. ปวส. ใครๆก็เรียนได้

 

 

เรียนกี่ภาษา ?

เรียนภาษาไทยภาษาเดียว