หลักสูตร


CIM Channel


วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

FAQ


ปริญญาตรี

ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว

 1. กรอกใบสมัครเรียน online ได้ทาง https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/
 2. ชำระเงิน พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน
 3. ยื่นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรอ E-mail ยืนยันแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
  **หากไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน ภายใน 4 วัน กรุณาติดต่อ 02-9547300 ต่อ 809,810

ผู้สมัครประเภท ใช้สิทธิ์กองทุนฯ (กยศ.1 / กยศ.2)

 1. กรอกใบสมัครเรียน online
 2. ชำระเงิน 2,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ในการยื่นกู้ทุนการศึกษา พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน
 3. ยื่นหลักฐานการชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
 4. ติดต่อยื่นเอกสาร ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ DPU หรือ ติดต่อ 02-9547300 ต่อ 805,806

ปริญญาโท

กรอกใบสมัครเรียน online ได้ทาง https://www.dpu.ac.th/applygrad/ และปฎิบัติตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 • กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนชัดเจน
 • ปริ๊นเอกสารยืนยันการสมัคร เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • รอทางมหาวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันสอบกับท่านอีกครั้ง

การสมัครและค่าธรรมเนียม

 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร และชำระค่าสมัครสอบที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในช่วงเวลาทำการ คือ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น. (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์)
  ***ค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียนคนละ 500 บาท

ปริญญาตรี

 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. วุฒิการศึกษา (ใบเกรด ถ้าไม่มี สามารถยื่นภายหลังได้ ก่อนเปิดเทอม)
  **ไม่ใช้ GatPat ใช้เกรด 5-6 เทอม ก็สมัครได้เลย และไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ

ปริญญาโท

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้ว
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล)
 4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
 5. สำหรับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ต้องนำสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับอนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท. มาด้วย 1 ชุด
 6. ในกรณีนักศึกษาปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา เพื่อยืนยันว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีจริง

พันธมิตรของเรา