Welcome to College of Integrative Medicine

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ(CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อ เป็นส่วนหนึ่งในเสาหลักของการแบกรับภารกิจด้าน Healthcare ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านการขับ เคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการแห่งนี้เป็นสถาบันที่จะอบรมบ่มเพาะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยหลักปรัชญา “สอนคนให้เป็นหมอ สอนหมอให้เป็นคน” สมดังพระราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดา ที่ว่า “I don’t want to be only a doctor, but I also want you to bea man” เราจะหยิบยื่น “การแพทย์แห่งน้ำใจ” เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ บำบัดโรค และการชะลอวัย ให้แก่ผู้คนร่วมสมัย ”

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ(CIM)

นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล