วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine (TAM)

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
Thai Traditional Medicine and Alternative Medicine (TAM)


หลักสูตรต่อยอดแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
เนื้อหาหลักสูตรที่สนใจ เนื้อหาหลักสูตรที่สนใจ
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

 

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน
อ.เอกราช บำรุงพืชน์
อ.คณิน ไตรพิพิธสิริวัฒน์
อ.พัฒนา เต็งอำนวย
อ.ปพิชญา เทศนา
อ.ชยานนท์ เชาว์วุฒิกุล
อ.มณฑกา ธีรชัยสกุล

 

กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
อาชีพที่ 1
อาชีพที่ 2
อาชีพที่ 3
อาชีพที่ 4

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร