• เรียนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
  • การเจ็บป่วยในศาสตร์ของแพทย์แผนปัจจุบัน
    (Common Medical Diseases)
  • เวชศาสตร์ชะลอวัยและการป้องกันโรค
    (Anti-Aging and Preventive Medicine)
  • ศาสตร์การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
  • ศาสตร์ธรรมชาติบำบัด (Naturopathy)
  • ศาสตร์โฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy)
  • สอนโดยคณาจารย์ระดับแถวหน้าของศาสตร์นั้นๆ