อาจารย์แพทย์แผนไทย อรุณรัตน์ แซ่อู้

 

การศึกษา

  • วท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย