อาจารย์แพทย์แผนไทย ดร.ชยานนท์ เชาวน์วุฒิกุล

 

การศึกษา

  • วท.บ. การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ด. วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย