• ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม จากกระทรวงสาธารณสุข
 • ใบประกาศนียบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขานักส่งเสริมสุขภาพ
 • สิทธิ์ยื่นสอบใบรับรองผู้ดำเนินการสปา (spa manager)

เรามั่นใจว่าจะสามารถสอนให้คุณมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศาสตร์ของการมีสุขภาพที่ดีและความงามที่ยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง

หลักสูตรเดียวที่มีเรียนวิชาการบริหารโรงพยาบาล

HOSPITAL MANAGEMENT (แห่งแรกในประเทศไทย) หลักสูตร HB เรามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตลอดเวลา คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่สด ใหม่ ทันสมัย และใช้งานได้จริง

 • - ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้องม.6 ทุกแผนการเรียน (หรือวุฒิเทียบเท่า)
 • - เรียนรู้การดูแลสุขภาพและความงามแบบมืออาชีพ
 • - เรียนรู้เทรนด์และตลาดธุรกิจสุขภาพ และความงาม
 • - เรียนจริงและลงมือสร้างผลิตภัณฑ์ใน facility ที่ครบครันทันสมัย
 • - ต่อยอดไอเดียธุรกิจ เริ่ม start-up ของตัวเองในปี 3-4
 • - ศึกษาดูงาน และเข้าฝึกงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
 • ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (บูรณาการสุขภาพและความงาม)
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Integration of Health and Beauty)
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Integration of Health and Beauty)
 • - หลักสูตร 4 ปี

ตารางค่าเล่าเรียน : ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต บูรณาการสุขภาพและความงาม

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 2 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 3 50,000 50,000 100,000
ชั้นปีที่ 4 50,000 50,000 100,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 400,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมแบบเหมา 50,000

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบเท่า

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 47,500 47,500 95,000
ชั้นปีที่ 2 47,500 47,500 95,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 285,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมแบบเหมาย 47,5000

สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กรอ. และ กยศ.

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • - ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม สามารถรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ทันที
 • - ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน)
 • - ผู้ที่กู้ ชำระค่าเทอม (ค่าหน่วยกิต) ขั้นต่ำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย