โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

DPU Wellness Summit 2023
H.E.A.T International Anti-Aging Congress
Proactive Anti-Aging: Anticipate Health Risks
to Promote Healthspan

August 17 - 19, 2023
At Athenee Luxury Collection Hotel, Bangkok
หลักการและเหตุผล

องค์การอนามัยโลกให้คำนิยามความหมายของ “สุขภาพ” ไว้ว่า “สภาวะแห่งความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ไม่ใช่เพียงแต่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเท่านั้น” ซึ่งตรงกันกับหลักการดูแลสุขภาพแบบ Wellness ซึ่งเป็นการดูแลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรค ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการดูแลสุขภาพแบบ Wellness นั้น แบ่งได้เป็น 8 ด้าน คือ ทางด้านร่างกายและสุขภาพ (Physical Health) ทางด้านอารมณ์ (Emotional Health) ทางด้านสติปัญญา (Intellectual Health) ทางด้านจิตใจ (Spiritual Health) ทางด้านสังคม (Social Health) ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) ทางด้านการเงิน (Financial Health) และทางด้านอาชีพ (Occupational Health) ดังนั้น หลักการดูแลสุขภาพแบบ Wellness จึงครอบคลุมในหลักการดูแลสุขภาพ และเป็นกระแสนิยมในด้านการดูแลสุขภาพยุคใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ และบริษัท เฮลท์ เอดูเคชั่น แอนด์ อคาเดมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HEALTH EDUCATION AND ACADEMICS (THAILAND) COMPANY LIMITED) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และชมรมโภชนวิทยามหิดล ได้เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพแบบ Wellness รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี และเพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพแบบ Wellness และศาสตร์การสร้างนโยบาย การบริหารและการจัดการ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้าน Health and Wellness
  2. 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าของผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้าน Health and Wellness
  3. 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างหลากหลาย

วัน เวลา ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 17 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 17.30 น.

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

  1. 1. อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2. 2. อาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. 3. แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  4. 4. นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการประชุม

  1. 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. 2. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในรูปแบบนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) คนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที