กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

กติกาการส่งผลงาน

ส่งประกวดงานวิจัย ส่งนำเสนอบทความวิจัย
1. ส่ง Abstract เป็นภาษาอังกฤษ 1. ส่ง Full paper
2. นำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 10 นาที 2. นำเสนอเป็นภาษาไทย 10 นาที
3. ตอบขอสักถามเป็นภาษาอังกฤษ 5 นาที 3. ตอบขอสักถาม เป็นภาษาไทย 5 นาที

** ผู้ที่ส่ง Full paper สามารถมีสิทธิ์เข้าประกวด

กำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers)
วันนี้ – 25 มิ.ย. 67
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 1 ก.ค. 67
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 ก.ค. 67
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 15 - 17 ส.ค. 67

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
Download Fonts Download
Template บทความ Download
Template บทคัดย่อ Download
รูปแบบการจัดทำบทความและการเขียนอ้างอิง Download
การเขียนอ้างอิง Download