กลุ่มสาขาวิชาที่รับพิจารณา

กำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
ลงทะเบียน Early Bird
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) และชำระค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
1 ก.พ. – 31 มี.ค. 66
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers) และชำระค่าลงทะเบียน 7,000 บาท
1 เม.ย – 31 พ.ค. 66
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 15 ก.พ. - 15 มิ.ย. 66
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 17 - 19 ส.ค. 66

รูปแบบการจัดบทความ

รายละเอียด Download
Download Fonts Download
Template บทความ Download
รูปแบบการจัดทำบทความและการเขียนอ้างอิง Download
การเขียนอ้างอิง Download