คณะกรรมการ
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
คณะกรรมการภายนอก Health Education & Academics Thailand (H.E.A.T Antiaging)
สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย
ชมรมโภชนวิทยามหิดล
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น