กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

DPU Wellness Summit 2023
H.E.A.T International Anti-Aging Congress
Proactive Anti-Aging: Anticipate Health Risks
to Promote Healthspan

August 17 - 19, 2023
At Athenee Luxury Collection Hotel, Bangkok
กำหนดการส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ และการลงทะเบียน

กิจกรรม วันที่
เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Papers)
วันนี้ – 30 มิ.ย. 66
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 10 ก.ค. 66
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 15 ก.ค. 66
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 17 - 19 ส.ค. 66

หมายเหตุ : กำหนดการจะมีการอัปเดตอีกครั้ง

 

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องเป็นการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และไม่เคยตีพิมพ์หรือได้รับการเผยแพร่มาก่อน

หมายเหตุ: ทั้งนี้บทความวิจัย บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ผู้นำเสนอบทความได้แก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จะได้รับการตีพิมพ์เป็น Proceeding ของการประชุมแบบเอกสารในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบพกพา (Handy Drive) ให้กับเจ้าของบทความวิจัยและบทความวิชาการในวันประชุมวิชาการ

ขอบข่ายการนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ

บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ความยาวประมาณ 10 – 12 หน้ากระดาษ A4 จัดทำตามรูปแบบการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word โดยส่งบทความผ่านทาง https://cim.dpu.ac.th/conference-heat-congress/ ทั้งนี้บทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา