โครงการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

DPU Wellness Summit 2024
H.E.A.T International Congress for Anti-aging Medicine 2024
National Conference on Age Management and Restorative Anti-aging

August 15-17, 2024
At The Athenee Hotel, A Luxury Collection Hotel, Bangkok, Thailand
หลักการและเหตุผล

“เวชศาสตร์ชะลอวัย” หรือรู้จักกันดีในชื่อของ“Anti – Aging medicine” เป็นศาสตร์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพจากภายในเพื่อป้องกันความเสื่อมหรือความชราที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายโดยรวมหรือสุขภาพผิว เรียกง่ายๆว่าเป็นศาสตร์ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังของคนเรานั่นเอง โดยในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผสมผสานในการช่วยให้คนเราดูอ่อนกว่าวัยอย่างเป็นธรรมชาติได้หลากหลายวิธี เวชศาสตร์ชะลอวัยคืออะไร สำคัญอย่างไร และเราจะมีส่วนช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ผิวได้อย่างไรบ้าง นี่คือศาสตร์ทางเลือกใหม่ที่จะช่วยชะลอวัยจากระดับลึกของร่างกาย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ และบริษัท เฮลท์ เอดูเคชั่น แอนด์ อคาเดมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (HEALTH EDUCATION AND ACADEMICS (THAILAND) COMPANY LIMITED) เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และชมรมโภชนวิทยามหิดล ได้เล็งเห็นความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในวิชาชีพ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาชีพ ตลอดจนศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานที่ดี และเพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างทั่วถึง จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอ การบริหารและการจัดการ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ อันจะก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
  2. 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าของผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
  3. 3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างหลากหลาย

กติกาการส่งผลงาน

ส่งประกวดงานวิจัย ส่งนำเสนอบทความวิจัย
1. ส่ง Abstract เป็นภาษาอังกฤษ 1. ส่ง Full paper
2. นำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 10 นาที 2. นำเสนอเป็นภาษาไทย 10 นาที
3. ตอบขอสักถามเป็นภาษาอังกฤษ 5 นาที 3. ตอบขอสักถาม เป็นภาษาไทย 5 นาที

** ผู้ที่ส่ง Full paper สามารถมีสิทธิ์เข้าประกวด

วัน เวลา ที่จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

วันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 – 17.30 น.

 

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ

  1. 1. อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  2. 2. อาจารย์และนักศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  3. 3. แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
  4. 4. นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการประชุม

  1. 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. 2. การนำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในรูปแบบนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) คนละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 20 นาที
  3. 3. การประกวดบทคัดย่อและการนำเสนองานวิจัยนานาชาติ คนละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที รวมเวลา 15 นาที