อัตราค่าลงทะเบียน

ลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน (บาท)
ลงทะเบียน สิทธิพิเศษ สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ
- สามารถเข้าร่วมได้ทั้ง 3 วัน
- สามารถเข้าร่วมงานได้ 1 วัน
(หมายเหตุ : กรรมการเป็นผู้กำหนดวันเสนอผลงานวิจัย)

5,000 บาท
2,500 บาท
บทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) 1 เม.ย. – 31 พ.ค. 66 7,000 บาท

** ขอให้ผู้นำเสนอผลงานลงทะเบียนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน **

หมายเหตุ :

 1. สำหรับค่าลงทะเบียนกรณีที่ผู้สมัคร (ทุกประเภทการชำระเงิน) แล้วไม่ผ่านการประเมินบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือไม่ได้นำเสนอบทความ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. ผู้นำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ จะต้องชำระค่าลงทะเบียน พร้อมกับส่งบทความมาพร้อมกัน หากส่งเอกสารไม่ครบ คือ
  1. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
  2. ค่าลงทะเบียน
  3. ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการให้กับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทความ

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียน กรุณาโอนผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่บัญชี 0582791244 (เท่านั้น) กรุณาระบุชื่อในการออกใบเสร็จ และวันที่โอนเงินเข้าประชุม ส่ง ใบ pay-in มาพร้อมใบสมัครนี้ website https://cim.dpu.ac.th/conference-heat-congress/ ทั้งนี้การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รับสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียนจากผู้เข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น

 •  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 •  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
 •  เลขที่บัญชี 0582791244
 •  ชื่อธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนงามวงศ์วาน

** กรณีที่ได้ชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ลงทะเบียนส่งบทความ