วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ

COLLEGE OF INTEGRATIVE MEDICINE (CIM)
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม. 10210
  • โทรศัพท์ : 02-954-7300 ต่อ 458,259
  • โทรสาร : 02-954-7911
  • อีเมล : [email protected]
  • Facebook : www.facebook.com/cimdpu
  • Instagram : www.instagram.com/cim_dpu

อาจารย์สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์ (หัวหน้าหลักสูตร)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 710
โทรศัพท์มือถือ 081-973-7260
อีเมล [email protected]

อาจารย์ ธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน(หัวหน้าหลักสูตร)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 258
โทรศัพท์มือถือ 062-979-0459
อีเมล [email protected]

อาจารย์ อภิรัช ประชาสุภาพ(หัวหน้ากลุ่มวิชา)
อาจารย์ผู้ประสานงานหลักสูตร
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 785
โทรศัพท์มือถือ 062-350-9988
อีเมล [email protected]