หลักสูตร

Hospital Management Program

วันที่อบรม
30 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 2564

สถานที่อบรม
เรียน ONLINE ผ่านระบบ ZOOM

ราคา
ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท
(ชำระเงินภายใน 15 ตุลาคม 2564)
* ราคาพิเศษ 28,000 บาท

รายละเอียด

ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานโรงพยาบาลโดยมีการให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของโครงสร้างการทำงานในโรงพยาบาล จนกระทั้งถึงการบริหารงานในแผนกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลเพื่อให้เห็นภาพถึง Operational excellence, process manament, administration manament เพื่อสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานภายในโรงพยาบาลได้ต่อไป