อาจารย์แพทย์แผนไทย เกศชฎา โชติพูล

 

การศึกษา

  • พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2554
  • วท.ม. สาขาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต