อาจารย์นิลุบล ประเคนภัทรา

 

การศึกษา

  • ศศ.ม. (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล