อาจารย์ ดร.ปณิธี สุวรรณอมรเลิศ

 

การศึกษา

  • ปร.ด.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการบรรจุ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์