อาจารย์ภัทรา พลับเจริญสุข

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

การศึกษา

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร