ค่าสมัครอบรม
วิทยากร
โปรแกรมอบรม
สมัครอบรม
สิทธิพิเศษงานอบรม
เรียนจบรับ Certificate
หลักสูตรแห่งเดียวที่สอนศาสตร์สุขภาพและความงามแบบครบวงจร
เนื้อหาหลักสูตร
หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
วิทยากรที่มีชื่อเสียง
คุณพีระยุทธ มั่งคั่ง
 
พญ. รุ่งทิวา ศิริวัฒนเกตุ (หมอรุ่ง)
พญ.อวิกา รงค์ทอง
 
คุณภูวดล ปฐมภรโสภณ
คุณวาสนา อินทะแสง
 
ดร.ศิริพงษ์ สีใสโพร
คุณอณิตา เครือประยงค์
 
อ.วรินทร์ภพ ศักยะวรินนนท์
อ.สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน
ตารางอบรม
รายละเอียดตารางอบรม
สมัครอบรม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันองค์ความรู้เวลเนส 065-576-0569, คุณวรันณ์ธร ปรีดา 089-9967744
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันองค์ความรู้เวลเนส 065-576-0569, คุณวรันณ์ธร ปรีดา 089-9967744
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์