คุณภัคชัญญา แทนมาลา

ครูปฏิบัติการ

 

การศึกษา

  • วท.บ. (บูรณาการสุขภาพและความงาม) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์