อาจารย์แพทย์แผนไทย ปรียากมล มีอยู่เต็ม

 

การศึกษา

  • วท.บ. การแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
  • วท.ม. วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กลุ่มวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย