อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

 

การศึกษา

  • วท.ม (วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • พท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง