Wellness and Aesthetic Personnel Training Course#2

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพและความงามรุ่นที่ 2
**เรียนทฤษฎี แบบ online และ เรียนปฏิบัติ แบบ onsite **
วันที่อบรม 25 กุมภาพันธ์ - 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-18.00 น. เรียนทุกวันศุกร์
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 7 ชั้น 3 และอาคาร 10 ชั้น 3


ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท ( จ่ายเงินภายใน 10 กุมภาพันธ์ 2565 ราคา 32,000 บาท)


โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี สถาบันองค์ความรู้เวลเนส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เลขที่บัญชี 050-8-04623-5 หรือ สามารถผ่อน 0% 3 เดือน กับบัตรเครดิต kbank (สามารถมาติดต่อได้ที่สถาบันองค์ความรู้เวลเนส ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 10 ชั้น 3 )
หมายเหตุ เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


ส่งหลักฐานการชำระเงินพร้อมชื่อ เบอร์โทรศัพท์ มาทาง E-mail: [email protected]


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
1.เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ (ม. 3)
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน


เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันอบรม
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1รูป
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาวุฒิการศึกษา


ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
1.ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริการความงาม 150 ชม.เมื่ออบรมและฝึกงานครบ 40 ชั่วโมง (หลักสูตรได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)
2.ประกาศนียบัตรจากบริษัทนำเข้าเครื่องเลเซอร์ชั้นนำ
3.ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ


การประเมินผลสำหรับ ประกาศนียบัตรหลักสูตรบริการความงาม 150 ชม (สบส)
1.จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน (ไม่ต่ำกว่า 88 ชั่วโมง)
2.เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเห็นชอบ 40 ชั่วโมง


หัวข้อพิเศษ เพิ่มเติม
1. การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการแบบ first class
2. ความรู้ ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อศูนย์ wellness
3. ความรู้ เรื่องการวิเคราะห์สภาพผิว และเทคนิคการทำทรีทเมนท์แบบต่างๆ
4. การใช้เครื่องมือเลเซอร์ขั้นพื้นฐาน
5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6. ความรู้ เรื่องการเป็นผู้ช่วยแพทย์ ในคลินิกเสริมความงาม
7. เทคนิคการแนะนำ อาหารเสริมและเครื่องสำอาง แบบมืออาชีพ
8. การทำตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจคลินิก และศูนย์สุขภาพ