คุณพิชาพัชร์ ท้าวบุตรา

ครูปฏิบัติการประจำหลักสูตร

 

การศึกษา

  • คอ.บ(ครุศาสตร์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง