อาจารย์สุจารีย์ หิรัญศิริวัฒน์

หัวหน้าหลักสูตรบูรณาการสุขภาพและความงาม

 

การศึกษา

  • วท.ม. (การแพทย์บูรณาการ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • พท.บ. (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง