ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย (เมื่อเรียนจบ 2 ปี)
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย (เมื่อเรียนจบ 3 ปี)
มีสิทธิ์ยืนสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสามารถวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งศึกษาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ ฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพือนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ หรือสร้างธุรกิจของตัวเอง

อาจารย์ผู้สอน


อาจารย์ ดร. พรรณทิพา ชเนศร์

อาจารย์ ดร. พรรณทิพา ชเนศร์

หัวหน้าสถาบันการแพทย์แผนไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพุทธจิตวิทยา แพทย์แผนไทย

อาจารย์ทิพย์ดนยา ชยามรบุญสิทธิ์

อาจารย์ทิพย์ดนยา ชยามรบุญสิทธิ์

อาจารย์ปณิตา ถนอมวงษ์

อาจารย์ปณิตา ถนอมวงษ์

อาจารย์อัจฉราภรณ์ อุตสงควัฒน์

อาจารย์อัจฉราภรณ์ อุตสงควัฒน์

อาจารย์ยาอารี กะหมายสม

อาจารย์ยาอารี กะหมายสม

อาจารย์เสาวนีย์ ตันจริยานนท์

อาจารย์เสาวนีย์ ตันจริยานนท์

เจ้าของบริษัทอุทัยประสิทธิ์ จำกัด

อาจารย์กบินทร์ทิพย์ หอมจันทร์

อาจารย์กบินทร์ทิพย์ หอมจันทร์

อาจารย์ศรัณย์ กิจสิริไพศาล

อาจารย์ศรัณย์ กิจสิริไพศาล

อาจารย์สุพร ธรรมนิตนิยม

อาจารย์สุพร ธรรมนิตนิยม

อาจารย์ศุภากร อรุณปราการ

อาจารย์ศุภากร อรุณปราการ

อาจารย์ประพุทธ์ ตันจริยานนท์

อาจารย์ประพุทธ์ ตันจริยานนท์

เจ้าของบริษัทอุทัยประสิทธิ์ จำกัด


icon

ต่อยอดธุรกิจ
ด้านสุขภาพ

icon

เปิดคลินิก
การแพทย์แผนไทย

icon

ธุรกิจร้านขายยา และ
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

icon

เจ้าของโรงงาน
ผลิตยาสมุนไพร

icon

เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์
และธุรกิจด้านสุขภาพอื่นๆ


 • - เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยสำหรับบุคคลทั่วไปแห่งแรกที่มีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
 • - เน้นให้เข้าใจหลักการและวิเคราะห์โรคตามหลักการแพทย์แผนไทย
 • - สอนและฝึกปฏิบัติหัตถการทางด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยแบบโบราณที่หลากหลาย
 • - ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำ
 • - สอนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการธุรกิจของตนเองได้
 • - ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย
 • - ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
 • บุคคลทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6)
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

ระยะเวลา 3 ปี ตลอดหลักสูตร

 • ปีที่ 2 มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย
 • ปีที่ 3 มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรแพทย์แผนไทย (ก)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 30,000 30,000 60,000
ชั้นปีที่ 2 30,000 30,000 60,000
ชั้นปีที่ 3 30,000 30,000 60,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี (6 ภาคการศึกษา) 180,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 30,000

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.