ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย (เมื่อเรียนจบ 2 ปี)
ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย (เมื่อเรียนจบ 3 ปี)
มีสิทธิ์ยืนสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทยและเวชกรรมไทย

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสามารถวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งศึกษาทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจเชิงสุขภาพ ฝึกปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพือนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ หรือสร้างธุรกิจของตัวเอง

ทีมีการเรียนการสอน และลงมือปฎิบัติจริง โดยทีมอาจารย์ทีมีความเชียวชาญและมีองค์ความรู้ทีหลากหลาย

 • - เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยสำหรับบุคคลทั่วไปแห่งแรกที่มีการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
 • - เน้นให้เข้าใจหลักการและวิเคราะห์โรคตามหลักการแพทย์แผนไทย
 • - สอนและฝึกปฏิบัติหัตถการทางด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยแบบโบราณที่หลากหลาย
 • - ดูงาน และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการชั้นนำ
 • - สอนด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ที่สามารถนำไปใช้ในการบริการจัดการธุรกิจของตนเองได้
 • - ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย
 • - ประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย
 • บุคคลทั่วไป อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

ระยะเวลา 3 ปี ตลอดหลักสูตร

 • ปีที่ 2 มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพด้านเภสัชกรรมไทย
 • ปีที่ 3 มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพด้านเวชกรรมไทย

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรแพทย์แผนไทย (ก)

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 30,000 30,000 60,000
ชั้นปีที่ 2 30,000 30,000 60,000
ชั้นปีที่ 3 30,000 30,000 60,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 3 ปี (6 ภาคการศึกษา) 180,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 30,000

วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 17.00 น.