อาจารย์ธีราพัทธ์ ชมชื่นจิตต์สิน

หัวหน้าหลักสูตรการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ

 

การศึกษา

  • วท.ม (เทคโนโลยีการบริการอาหารและการจัดการ)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • ศศ.บ (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ