อาจารย์ทองใหม่ ทองสุก

 

การศึกษา

  • คศ.ม.(คหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี