มุ่งเน้นสอนให้บัณฑิตมีความรู้และเชี่ยวชาญการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทยและสามารถประยุกต์ความรู้กับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจบุันได้อย่างเหมาะสม

 • มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยทั้ง 4 ด้าน (เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย)
 • เรายังมีการสอนวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และการป้องกันโรค (Anti-Aging and Preventive Medicine) เพื่อนักศึกษาจะได้นำวิชาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง
 • - ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้องม.6 ทุกแผนการเรียน (หรือวุฒิเทียบเท่า)
 • - เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการป้องกันโรค (Anti-Aging and Preventive Medicine)
 • - เพิ่มเติมความรู้การเจ็บป่วยทางการแพทย์ (Common medical diseases)
 • - ฝึกการตรวจและวินิจฉัยโรคตั้งแต่ปี 1
 • - สอนความรู้เชิงธุรกิจเพื่อเริ่ม Start up ของตัวเอง
 • - เรียนรู้เทคนิค คิดค้นสูตรการทำยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • - ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : พท.บ
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Thai Traditional Medicine
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.TM.
 • - หลักสูตร 4 ปี

ตารางค่าเล่าเรียน : ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 60,000 60,000 120,000
ชั้นปีที่ 2 60,000 60,000 120,000
ชั้นปีที่ 3 60,000 60,000 120,000
ชั้นปีที่ 4 60,000 60,000 120,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 480,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 60,000

สามารถกู้ยืมได้เต็มทั้ง กรอ. และ กยศ.

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • - ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม สามารถรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ทันที
 • - ผู้ที่ประสงค์จะยื่นกู้ กยศ. หรือ กรอ. รายใหม่ ชำระค่ายืนยันสิทธิ์เพียง 2,000 บาท (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน)
 • - กรณีไม่กู้ ชำระค่าเทอม (ค่าหน่วยกิต) ขั้นต่ำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย