• สามารถประยุกต์ใช้ความรู้แพทย์แผนไทยเข้ากับศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม
 • เรายังมีการสอนวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัย และการป้องกันโรค (Anti-Aging and Preventive Medicine) เพื่อนักศึกษาจะได้นำวิชาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และสร้างธุรกิจได้จริง
 • - ปรับพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพิ่มความพร้อมสำหรับน้องม.6 ทุกแผนการเรียน (หรือวุฒิเทียบเท่า)
 • - เรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการป้องกันโรค (Anti-Aging and Preventive Medicine)
 • - เพิ่มเติมความรู้การเจ็บป่วยทางการแพทย์ (Common medical diseases)
 • - ฝึกการตรวจและวินิจฉัยโรคตั้งแต่ปี 1
 • - สอนความรู้เชิงธุรกิจเพื่อเริ่ม Start up ของตัวเอง
 • - เรียนรู้เทคนิค คิดค้นสูตรการทำยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • - ฝึกปฏิบัติงานในแหล่งฝึกงานทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ชื่อเต็ม (ไทย) : ปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต
 • ชื่อย่อ (ไทย) : พท.บ
 • ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Thai Traditional Medicine
 • ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.TM.
 • - หลักสูตร 4 ปี
 • - ค่าใช้จ่ายต่อเทอม 60,000 บาท
 • - ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 480,000 บาท
  การชำระเงินลงทะเบียน
 • ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 10,000 บาท ในวันลงทะเบียน ส่วนที่เหลือสามารถแบ่งชำระได้

สามารถกู้ยืมได้ทั้ง กรอ. และ กยศ.

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • - ผู้ที่เคยกู้ กยศ. มาแล้ว ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอม สามารถรายงานตัวนักศึกษาใหม่ได้ทันที
 • - ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้รายใหม่ กยศ. หรือ กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 3,000 บาท (โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน)
 • - ผู้ที่กู้ ชำระค่าเทอม (ค่าหน่วยกิต) ขั้นต่ำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้ 2 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย