อาจารย์วิชุดา สร้อยมี

 

การศึกษา

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร